Inovace a integrace

Průběžná péče, rozvoj systémů a jejich integrace uvnitř obchodní jednotky, s pobočkami nebo partnery je jeden z elementů pro snižování nákladů firmy.

Svou činností se MDA Open Solutions profiluje jako systémový integrátor a dodavatel řešení na klíč. Systémovou integrací rozumíme nejenom propojení různých systémových komponent, ale celý soubor činností a služeb nutných pro úspěšnou realizaci a provozování řídicího nebo informačního systému.

Každému projektu věnujeme veškerou potřebnou péči a námi realizovaná řešení jsou koncipována tak, aby uživateli zajišťovala požadovanou funkci a zároveň umožňovala další rozvoj. Každý úkol pro nás končí až spokojeností zákazníka s jeho úspěšným splněním.

Příprava projektu

Důležitou součástí systémové integrace jsou služby předcházející samotné realizaci projektu, tj. vstupní analýza, návrh řešení včetně technického zabezpečení a vypracování projektové dokumentace. Naši pracovníci věnují této činnosti maximální pozornost, neboť jsme si vědomi, že kvalitní práce v této fázi je první a zároveň jednou z nejdůležitějších podmínek rychlé a úspěšné realizace.

Integrace a inovace informačních systémů je klíčová aktivita, kterou by měla provádět každá firma, účelně a rovnoměrně vynakládat prostředky pro zajištění dlouhodobé prosperity a konkurenceschopnosti.

Zajištěním pravidelného cyklu inovace a proaktivním přístupem k integraci vždy, když nastane ten správný moment, firma snižuje provozní náklady, zvyšuje konzistenci evidovaných informací, jejich bezpečnost a provázanost s organizačními složkami a obchodními partnery. Správně nastavená integrační a inovační strategie je i jednou z klíčových podmínek pro zajištění odolnosti dat proti náhodné ztrátě (selhání systémů a ztrátě dat), úniku informací nebo neúčelné duplikaci informací. Je mnoho případů, kdy duplikace a redundance jsou velmi žádoucí anebo neopak kdy je velmi nežádoucí.

Kontinuita podnikání (business continuity) je oblast, která se prolíná všemi našemi řešeními a víme, že je pro zákazníka prioritní. Firemní plány pro zajištění kontinuity podnikání by měly, z hlediska ICT zázemí, obsahovat požadavky na dodavatele řešení, jak takovou kontinuitu zajišťuje. Z hlediska útvaru ICT se jedná o řešení scénáře, pokud systémy konstruované tak, aby systémy navržené k odolnosti proti selhní, přesto selžou.

Každá firma během svého růstu dříve nebo později narazí na situaci, kdy potřebuje obchodní proces podpořit vhodnými programovými prostředky, ale žádný produkt na trhu nevyhovuje stanoveným potřebám. Firmy typicky volí jedno z těchto východisek:

 • pokračují v procesu bez pořízení podpůrné aplikace, za cenu vyšších osobních nákladů, nízké flexibility práce s daty, jež přetěžuje možnosti stávajícího řešení, kterým typicky bývají spreadsheety, e-maily a jiné způsoby evidence a výměny dat
 • pořídí si systém zcela na zakázku, který splní přesně jejich očekávání. Tato volba bývá extrémně nákladná jak na pořízení, tak na další rozvoj a údržbu.
 • zvolí si vhodného realizačního partnera, který v první řadě porozumí obchodnímu procesu firmy, vyhodnotí obchodní i technický kontext a navrhne použití vhodné softwarové platformy jako základ, který bude doplněn o specifika požadovaná zákazníkem. Tento postup je nejekonomičtější a volíme jej i my. Nabízíme Vám naše bohaté zkušenosti v přizpůsobování populárních aplikačních platforem vašim požadavkům v úzké vazbě na vaše aktuální a budoucí obchodní potřeby.

Projekt systémového integrátora přináší zákazníkovi nový prvek – možnost delegovat odpovědnost, ale i pravomoc za realizaci, případně provoz informační podpory procesů na specializovaný subjekt – integrátora. Integrátor zaručuje zákazníkovi, že jednotlivé součásti informační podpory vzájemně spolupracují a jejich součinnost zajišťuje zvýšení efektivity výsledného informačního systému. Integrátor disponuje mnohem většími zdroji jak lidskými, tak technickými, než může zpravidla zákazník sám získat. Nepřehlédnutelnou výhodu představuje i průběžné sledování aktualizace informační podpory, takže se zákazník může soustředit na svoji hlavní činnost. To, co činilo systémovou integraci v posledních 20 letech nejpřitažlivější, je schopnost minimalizovat ztráty související s koncepční či technologickou roztříštěností a vytvořit uceleně fungující informační systém. Kromě toho jsou dalšími přitažlivými možnosti integračních činností:

 • jednotné řešení prostředí,
 • jednotné řešení rozhraní mezi částmi systému,
 • eliminace rizik,
 • úspory v oblasti dodávek materiálů a prací (koordinace subdodavatelů),
 • spolupráce na aktualizaci řídící a informační strategie organizace.

Naše společnost se věnuje projektům v oblasti systémové integrace již řadu let, a to jak projektům pro velké, tak i pro střední organizace. V posledních letech se zaměřujeme zejména na společnosti v oblasti financí, kde máme nejbohatší zkušenosti. Kromě ucelených integračních projektů naše společnost realizuje i činnosti, které jsou jinak součástí těchto projektů. Jsou to zejména:

 • tvorba informační strategie a informační koncepce,
 • analýza stavu IS/IT,
 • návrh koncepce (architektury) IS/IT,
 • realizace projektů IS/IT,
 • analýza a optimalizace procesů IS/IT,
 • havarijní plánování,
 • konzultace k problematice informační bezpečnosti,
 • obecné konzultace k problematice e-produktů,
 • projektové řízení.